GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Inicio > BANCO DE OBJETOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA (genmagic.org @ 2009-2013) > INTERACTIVOS DE MATEMÁTICAS > OPERACIONES BÁSICAS

TITULO  +   - 
NOMBRE  +   - 
FECHA  +   - 
POSICION  +   - 
aprendemosjugandocontablas.pdf
aprendemosjugandocontablas.pdfAprendemos y jugamos con las tablas de multiplicar13121 veces vistaPropuesta didáctica para aprender el concepto de multiplicación y practicar y jugar con las tablas. Incluye varias aplicaciones interactivas y propuestas para trabajar en grupos.
divisors1.swf
divisors1.swfDivisors7987 veces vistaAplicació que genera exercicis sobre la divisibilitat dels nombres 2,3,5,7 i 11.
divisors1c.swf
divisors1c.swfDivisores16153 veces vistaAplicación que genera ejercicios sobre la divisibilidad entre los números 2,3,5,7 y 11.
abac2.swf
abac2.swfÀbac 210010 veces vistaAplicació que genera exercicis on s'ha d'interpretar les quantitats representades en un àbac.
abac2c.swf
abac2c.swfÁbaco 2 11135 veces vistaAplicación que genera ejercicios donde se debe interpretar las catidades de un ábaco.
abac1c.swf
abac1c.swfÁbaco 114491 veces vistaGenera activiades donde se ha de representar números haciendo clic en el ábaco.
abac1.swf
abac1.swfÀbac 18985 veces vistaGenera activitats on s'ha de representar nombres clicant sobre l'àbac.
calment6.swf
calment6.swfCàlcul mental 69911 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 2.
calment6c.swf
calment6c.swfCálculo mental 618978 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental con números enteros. Nivel 2.
calment5.swf
calment5.swfCàlcul mental 59459 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 1.
calment5c.swf
calment5c.swfCálculo mental 519124 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental con números enteros. Nivel 1
calment3.swf
calment3.swfCàlcul mental 38861 veces vistaGenera operacions en les que s'ha de resoldre el minuend o subtrahen d'una resta.
calment3c.swf
calment3c.swfCálculo mental 39386 veces vistaGenera operaciones de resta en las que se ha de resolver el minuendo o el sustraendo. El programa detecta el error y lo borra.
calment2.swf
calment2.swfCàlcul mental 27429 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes però en alguns casos es dona el resultat i s'ha de resoldre el altres dos termes de l'operació.
calment2c.swf
calment2c.swfCálculo mental 28106 veces vistaGenera operaciones de cálculo mental con sumas y restas pero en algunos casos dado el resultado se debe resolver los otros dos términos de las operaciones.
calment1.swf
calment1.swfCàlcul mental 17246 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes. El programa permet comprovar i esborra les errades.
calment1c.swf
calment1c.swfCálculo mental 110339 veces vistaGenera operaciones de cálculo mental con sumas y restas. El programa permite comprobar y borra los errores.
igualres2c.swf
igualres2c.swfEl mismo resultado 29184 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental de multiplicación y división donde se ha de buscar el mismo resultado entre varias operaciones.
igualres1.swf
igualres1.swfEl mateix resultat 17385 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de suma i resta on s' ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
igualres1c.swf
igualres1c.swfEl mismo resultado 19330 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental de suma y resta donde se ha de buscar el mismo resultado entre varias operaciones.
igualres2.swf
igualres2.swfEl mateix resultat 26674 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de multiplicació i divisió on s'ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
restem2.swf
restem2.swfRestem?7230 veces vistaJoc de càlcul mental de restes. S'ha d'escollir la solució d'entre 11 opcions.
restem2c.swf
restem2c.swf¿Restamos?10286 veces vistaJuego de ejercicios de cálculo de restas mental con tres niveles. Se ha de escoger la solución entre 11 opciones.
estelmat1c.swf
estelmat1c.swfJuego de cálculo mental de sumas10643 veces vistaSe ha de calcular y escribir el resultado de la suma que debería salir en cada una de las 8 puntas de la estrella. Genera ejercicios de cálculo mental de sumas.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7765 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
trenrep1.swf
trenrep1.swfOmple els vagons8282 veces vistaAplicació que genera exercicis per a practicar els conceptes de repartició i divisió d'una forma molt visual.
trenrep1c.swf
trenrep1c.swfRellena los vagones14971 veces vistaAplicación que genera ejercicios para practicar los conceptos de repartición y división de una forma muy visual.
anar1c.swf
anar1c.swfDoble, mitad17726 veces vistaAplicación que genera ejercicios para practicar los conceptos de: doble, mitad, triple, tercera parte.
anar1.swf
anar1.swfDoble, meitat...9463 veces vistaGenera exercicis per practicar els conceptes de: doble, meitat, triple, tercera part.
ompcel1c.swf
ompcel1c.swfLlena las celdas.9504 veces vistaAplicación que genera sumas encadenadas de números decimales.
ompcel1.swf
ompcel1.swfOmple les cel·les.7481 veces vistaAplicació que genera sumes encadenades de nombres decimals.
sumdec1.swf
sumdec1.swfSumar amb decimals8723 veces vistaAplicació que genera sumes de decimals. La solució fa eqilibrar una balaça. Permet que es pugui col·locar bé la part entera i la decimal.
sumdec1c.swf
sumdec1c.swfSumar con decimales10254 veces vistaAplicación que genera sumas de dos decimales. Permite colocar correctamente la parte entera y la decimal. La solución hace equilibrar una balanza.
qt1.swf
qt1.swfQuants en toquen?8263 veces vistaAplicació que genera exercicis práctics amb l'objectiu de comprendre el concepte de divisió.
qt1c.swf
qt1c.swf¿A cada uno le toca?11959 veces vistaAplicación que genera ejercicios para la comprensión del concepto de división.
retau1c.swf
retau1c.swfRepasa las tablas de multiplicar17255 veces vistaAplicación para repasar las tablas de multiplicar y para iniciarse en las tablas de doble entrada.
retau1.swf
retau1.swfRepassa les taules de multiplicar9018 veces vistaAplicació per a repassar les taules de multiplicar i per iniciar-se a les taules de doble entrada.
bomboll1.swf
bomboll1.swfCaçar bombolles (taules de multiplicar)8742 veces vistaJoc per repassar i practicar les taules de multiplicar. L'aplicació genera operacions de multiplicar i s'ha d'identificar la solució correcta entre tres. S'ha d'evitar tambén tocar el tauró.
bomboll1c.swf
bomboll1c.swfCazar burbujas (tablas de multiplicar)11558 veces vistaJuego para repasar y practicar las tablas de multiplicar. La aplicación genera operaciones de multiplicar y se debe identificar la solución correcta entre tres. Se debe evitar también tocar el tiburón.
gsacnum.swf
gsacnum.swfCàlcula la suma total12483 veces vistaGenerador d'exercicis de càlcul mental de sumes. Permet també crear fitxes per a imprimir.
gsacnumc.swf
gsacnumc.swfCálcula la suma total17805 veces vistaGenerador de ejercicios de cálculo de sumas mentales y fichas para imprimir.
joc3c.swf
joc3c.swfMiniParchis Matemático13735 veces vistaAplicación tipo parchís para practicar en la PDI operaciones báscas de contar y sumar.
joc3.swf
joc3.swfMiniParchis Matemàtic10084 veces vistaJoc semblant al parchis per a practicar a la PDI operacions de contar i sumar.
gani2.swf
gani2.swfEsbrina l'error. Divisibilitat.11319 veces vistaGenera exercicis i fitxes on s'ha d'identificar el nombre que no és divisible.
gani2c.swf
gani2c.swfDescubre el error. Números divisibles.16090 veces vistaGenera ejercicios y fichas para imprimir y trabajar con la PDI donde a partir de una serie de números se ha de identificar el número no divisible entre otro dado.
gbus5c.swf
gbus5c.swfMarca la cifra. Dividir.24704 veces vistaGenera ejercicios donde se ha de marcar una cifra para poder completar la división.
gbus5.swf
gbus5.swfMarca la xifra. Divisió.12471 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar la xifra per completar la divisió.
gbus4c.swf
gbus4c.swfMarca la cifra. Multiplicar nivel 123233 veces vistaGenera ejercicios donde se ha de marcar una cifra para completar la multiplicación. Nivel básico.
gbus4.swf
gbus4.swfMarca la xifra. Multiplicar nivell 112556 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la multiplicació. Nivell bàsic.
gbus3.swf
gbus3.swfMarca la xifra. Restar.10431 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la resta.
254 archivos en 6 página(s) 4